คุณสมบัติพนักงานรักษาความปลอดภัย

รักษาความปลอดภัย

คุณสมบัติ และมาตรฐาน

          ในแทบจะทุกสถานที่ประกอบธุรกิจ อาคารสำนักงาน โรงงาน โรงเรียน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า หรือแม้กระทั่งที่พักอาศัยต่างๆ เช่น หมู่บ้าน อพาร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียม สิ่งหนึ่งที่เป็นความจำเป็นพื้นฐานคงไม่พ้นเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ นั้นจึงเป็นที่มาของ การรักษาความปลอดภัย จึงทำให้มีบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการนี้อยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ภาครัฐเล็งเห็นถึงสิ่งจำเป็นในการควบคุมให้การรักษาความปลอดภัยมีคุณภาพ จึงมี พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ซึ่งมีเป้าหมายในการควบคุมให้การรักษาความปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐาน โดย บริษัท รักษาความปลอดภัย บัตเลอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด จึงได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยมาให้ทราบดังต่อไปนี้

ธุรกิจรักษาความปลอดภัย

บริษัทที่จะประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ต้องขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย โดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตนั้น ต้องมีเงื่อนไข คือมีผู้ถือหุ้นที่เป็นสัญชาติไทย และจำนวนหุ้นรวมแล้วเกินกึ่งหนึ่งของทุนจดทะเบียน และไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย โดยใบอนุญาตมีอายุสี่ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และชื่อที่ใช้ของบริษัท ต้องมีคำนำหน้าชื่อต่อจากบริษัท คือ “รักษาความปลอดภัย” แล้วจึงตามที่ชื่อบริษัทเสมอ ยกตัวอย่างเช่น “บริษัท รักษาความปลอดภัย บัตเลอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด” เป็นต้น

พนักงานรักษาความปลอดภัย

ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็น พนักงานรักษาความปลอดภัย เองก็อยู่ภายใต้ พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย เช่นกัน โดยกำหนดเงื่อนไขไว้คือ ผู้จะปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย จากนายทะเบียน โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. สัญชาติไทย
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 3. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับที่ใช้อยู่ในขณะที่สำเร็จการศึกษา
 4. ผ่านการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากนายทะเบียนกลาง
 5. ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
  • เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ
  • เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  • เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ
  • เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกสำหรับความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน หรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต และมิใช่ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา
 6. เคยถูกถอนใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตมาแล้วไม่ถึงสองปี นับถึงวันขอรับใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
 7. ใบอนุญาตมีอายุสามปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

        ซึ่งจากที่กล่าวไปแล้วนั้นเป็นเพียงเงื่อนไขมาตรฐานตามที่ภาครัฐเป็นผู้กำหนดเบื้องต้นถึงคุณสมบัติต่างๆ ทั้งบริษัทผู้ประกอบกิจการรักษาความปลอดภัย หรือ ผู้ที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยเท่านั้น ทั้งนี้ในแต่ละผู้ให้บริการก็จะมีแนวทางการปฏิบัติที่อาจแตกต่างกันออกไป ทั้งการสรรหาบุคลากร การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ รวมไปถึงวิธีการที่จะนำมาใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ว่าจ้าง

การสรรหาบุคลากร

          การสรรหาบุคลากรที่จะมาปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งมีข้อกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย แล้วนั้นยังมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปตามนโยบายและแนวทางของผู้ให้บริการต่างๆ โดย บัตเลอร์ ได้มีแนวทางการสรรหาบุคคลกร ดังนี้

 1. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 2. ผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม
 3. มีบุคลิกที่ดี เหมาะสมกับสถานที่ปฏิบัติงานในแต่ละประเภท
 4. มีมารยาทดี
 5. มีใบอนุญาตการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย กรณียังไม่มีใบอนุญาต ทางบริษัทฯ จะส่งตัวฝึกอบรมตามหลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัย และดำเนินการส่งเอกสารเพื่อขอรับอนุญาต
 6. มีภูมิลำเนา หรือที่พักอาศัยใกล้เคียงกับสถานที่ปฏิบัติงาน หรือสามารถย้ายที่อยู่ได้
 7. ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว

การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย

หลักสูตรอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย และหลักสูตรเพิ่มเติมที่ทางบัตเลอร์ อบรมในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้การรักษาความปลอดภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

มาตรฐานหลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัย

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย
 2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย
 3. การรักษาความปลอดภัย ขั้นพื้นฐาน
 4. การเขียนรายงาน
 5. การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
 6. การติดต่อสื่อสาร
 7. หลักการใช้กำลัง
 8. หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 9. การจัดการจราจร
 10. การฝึกภาคสนาม
อุปกรณ์ประกอบการรักษาความปลอดภัย

หลักสูตรเพิ่มเติม ของ บัตเลอร์

บัตเลอร์ มีการอบรมเพิ่มเติมกับพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานตามความเหมาะสม

  1. หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ
  2. หลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้น
  3. หลักสูตรการดับเพลิงขั้นสูง
  4. หลักสูตรการอารักขาบุคคล

การควบคุมคุณภาพการทำงาน

หลักจากที่ส่งพนักงานรักษาความปลอดภัย เข้าปฏิบัติหน้าที่ยังสถานทีของผู้ว่าจ้างแล้ว การทำให้พนักงานปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องกระทำ เพราะมิเช่นนั้นแล้ว ความเคยชินในสถานที่ ความสนิทกับพนักงานรักษาความปลอดภัย และอื่นๆ อาจส่งผลเสียทำให้การปฏิบัติงานมีความย่อหย่อนลง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการตรวจแถว ตรวจการทำงานของพนักงาน ทั้งกลางวัน และกลางคืน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบ และวิธีการอย่างเคร่งครัด ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง บัตเลอร์ จึงมีมาตรการในการตรวจสอบ ดังนี้

 1. เจ้าหน้าที่สายตรวจ เข้าตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ตามหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ ทั้งช่วงเวลากลางวัน และ กลางคืน
 2. เจ้าหน้าที่สายตรวจ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าพบผู้ว่าจ้าง อย่างน้อยเดือนละ 1 – 2 ครั้ง เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน
 3. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เข้าอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนการความรู้ และทักษะของพนักงาน
 4. การสุ่มตรวจโดยบุคคลนิรนาม หรือ การจำลองสถานการณ์ เพื่อตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้พนักงานรักษาความปลอดภัย จะไม่ทราบล่วงหน้า โดยบัตเลอร์ จะแจ้งและนัดหมายกับผู้ว่าจ้างเท่านั้น

อุปกรณ์การทำงานรักษาความปลอดภัย

การส่งพนักงานรักษาความปลอดภัย เข้าปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน หรือสถานที่ของผู้ว่าจ้าง จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การรักษาความปลอดภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในแต่ละสถานที่อาจใช้อุปกรณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน โดยมีรายการอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

 1. วิทยุสื่อสาร
 2. โทรศัพท์มือถือ
 3. เสื้อสะท้อนแสง
 4. เสื้อกันฝน
 5. รองเท้าบู๊ท
 6. กระบองไฟจราจร
 7. ไฟฉาย
 8. กรวยจราจร
 9. แผงกั้นจราจร
 10. เครื่องแลกบัตร BIT VISITOR
 11. แอพลิเคชั่นการตรวจจุด ลาดตะเวน
 12. กล้องวงจรปิด
 13. อื่นๆ ตามความเหมาะสมกับการทำงาน

แอพลิเคชั่นสำหรับการทำงาน

          การทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย สิ่งที่เป็นพื้นฐานการทำงาน คือ การลาดตระเวนตามจุดต่างๆ ทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน เพื่อตรวจตรา และตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่ให้มีความปลอดภัย ซึ่งการตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ว่าได้มีการตรวจตามจุดที่กำหนดหรือไม่นั้น จำเป็นต้องมีเครื่องมือ หรืออุปกรณ์เข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งในอดีตอาจใช้การเซ็นชื่อในเอกสารซึ่งทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการลงเวลา หรือลงเวลาย้อนหลัง จึงมีอุปกรณ์ออกมาหลายชนิด เช่น การ์ดทัวร์ หรือการ์ดสแกน โดยใช้เครื่องมือในการสแกนรหัส QR ที่ติดไว้ตามจุดต่างๆ ซึ่งเครื่องมือแบบนี้ต้องนำมาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่อดึงข้อมูล ไม่สามารถดูแบบออนไลน์ได้ จึงได้มีการเขียนโปรแกรม หรือ แอพลิเคชั่น ที่ใช้ในการลาดตระเวนโดยใช้โทรศัพท์มือถือเป็นตัวถ่ายภาพ และบันทึกข้อมูล โดยสามารถดูรายงานการตรวจได้ผ่านโทรศัพท์ โดยมีผู้ให้บริการแอพลิเคชั่นเกิดขึ้นหลายรายและให้บริษัทรักษาความปลอดภัยต่างๆได้เช่าใช้ ซึ่งบัตเลอร์ ได้มีแอพลิเคชั่น (B-Check) ที่เป็นของบริษัทเอง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

          มาตรฐานการทำงานที่ได้รับการรับรองก็เป็นส่วนหนึ่งในการยืนยันเบื้องต้นได้ว่า ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยรายนั้นๆ ให้ความใส่ใจและมีแนวทางลักษณะไหน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักเป็นบริษัทขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ ที่มีระบบการทำงานมาตรฐาน และการใส่ใจในเรื่องคุณภาพต่างๆ ที่จะมีเครื่องหมายเหล่านี้

ISO 9001 ระบบมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ

ISO 14001 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

บัตเลอร์ คุณภาพที่ได้รับการรับรอง

สรุปรายละเอียดสำหรับการรักษาความปลอดภัย

          ตามข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมา เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบริการรักษาความปลอดภัย ที่ผู้ว่าจ้าง หรือลูกค้าที่ต้องการเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัย เท่านั้น โดยอาจมีรายละเอียดของการทำงานที่อาจแตกต่างกันไป ตามมาตรฐานของแต่ละผู้ให้บริการ ดังนั้นจึงควรสอบถามถึงรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนจากผู้ให้บริการ เพื่อให้บริการเป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการใบเสนอราคา

ฝ่ายขาย (บริการรักษาความปลอดภัย)
Tel : 090-994-9042 , 088-919-5026 , 082-969-5929
Email : butler@butlerthai.com
Line ID : @butlerthai
เพิ่มเพื่อน