นโยบายการคืนเงิน (REFUND POLICY)

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

การคืนเงิน

บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้

  1. บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าให้บริการตามวันและเวลาที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้า

การเปลี่ยนแปลงการบริการ

  1. ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนแปลงบริการเป็นบริการอื่นๆ ที่บริษัทให้บริการที่มีราคาค่าบริการเท่ากับ หรือมากกว่าโดยชำระเพิ่มส่วนต่างค่าบริการให้กับบริษัทฯ 
  2. กรณีลูกค้าเลือกเปลี่ยนบริการอื่นๆ แทนบริการเดิมที่มีราคาบริการน้อยกว่าค่าบริการที่ลูกค้าชำระเข้ามาแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าส่วนต่าง

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า   

  1. กรณีลูกค้าชำระเงินช่องทางตัดผ่านบัตรเครดิต ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตร ของลูกค้า

2. กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking, เก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าบริการมาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 3-5 วันทำการ

นโยบายการยกเลิก

  1. ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ เมื่อมีการชำระเงินเข้ามาเเล้ว แต่สามารถเลื่อนเวลาการรับบริการได้ โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชม.

กรณีมีข้อสงสัย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ

082-969-5916  ,  097-119-5926